Baby's en Kinderen

Motorische ontwikkelingsstimulatie

Soms verloopt de motorische ontwikkeling van je baby of peuter wat trager of anders dan verwacht. We zien dit bij kindjes met een voorkeurshouding, refluxproblemen, kindjes die zich vaak strekken, prematuren, huilbaby’s, poepschuivers, of kindjes met een mentale of neuromotorische problematiek. Door middel van observatie en gestandaardiseerde testen wordt gekeken naar de kwantiteit en kwaliteit van zijn of haar bewegingen. We kijken met andere woorden naar wat de baby al kan, maar vooral ook naar hoe de bewegingen worden uitgevoerd. Sommige kinderen hebben dan maar een aantal sessies nodig om op een speelse manier vlotter te leren bewegen. Anderen hebben nood aan een langere begeleiding en opvolging. We geven de ouders heel wat tips en tricks omtrent handling en positionering mee om ook thuis aan de slag te gaan en zo de therapie te optimaliseren.

Bobath therapie

Bobath therapie is bedoeld voor kinderen met zeer uiteenlopende problemen. Dit kan gaan om kinderen met een vertraagde neuromotorische ontwikkeling, al dan niet geassocieerd met een cerebrale parese, maar evengoed om kinderen met een disharmonische ontwikkeling die voorbijgaand is van aard. Een van de basisprincipes van de Bobath therapie is het normaliseren van de tonus of spierspanning van het kind, waardoor meer normale houdingen en bewegingen gefaciliteerd kunnen worden. Herhaling is hierbij van groot belang om het kind de mogelijkheid te geven een betere controle te verwerven en zich zo meer functioneel te kunnen ontplooien in zijn omgeving. Men baseert zich hierbij op de plasticiteit van het zenuwstelsel en wijst op het belang van vroegtijdige behandeling. Dit betekent echter niet dat starten van de behandeling op latere leeftijd niet zinvol is, integendeel. De therapie heeft evenzeer tot doel secundaire problemen als contracturen en orthopedische problemen te voorkomen. Hiervoor wordt gezocht naar aangepaste hulpmiddelen en apparatuur. Voor ouders die geconfronteerd worden met de diagnose van cerebrale parese en die meer informatie wensen, verwijs ik u graag naar de site van de Bobathvereniging. Hier vindt u meer uitleg over CP en het Bobathconcept: www.bobath.be.

Psychomotorische therapie

Psychomotoriek is een onderdeel van de kinesitherapie dat zich toespitst op de ontwikkeling van het kind in zijn geheel. Men onderscheidt hierbij drie belangrijke componenten: het cognitieve, sociaal-emotionele en motorische aspect van het functioneren van een kind. Deze oefenen een belangrijke invloed uit op mekaar en worden op hun beurt ook beïnvloed door de context waarin een kind opgroeit. Psychomotorische therapie richt zich dus onder andere op volgende aspecten van de ontwikkeling van een kind:

 • grove motoriek (evenwicht, coördinatie, balvaardigheden,…)
 • fijne motoriek (knippen, scheuren, veters knopen, fijne voorwerpen hanteren,…)
 • schrijfmotoriek
 • lateralisatie
 • lichaamsschema
 • visuo-motorische vaardigheden
 • visueel-ruimtelijke vaardigheden
 • ruimtelijke oriëntatie
 • werkhouding
 • faalangst
 • aandacht, concentratie, geheugen
 • ...

Ademhalingkinesitherapie

Als aanvulling op de medicamenteuze behandeling bij luchtweginfecties en andere respiratoire aandoeningen, wordt vaak ook kinesitherapie voorgeschreven. Door middel van autogene drainage kunnen baby’s en peuters geholpen worden om hun slijmen makkelijker op te hoesten en de ademhaling te verdiepen. In sommige gevallen worden extra hulpmiddelen ingeschakeld, zoals een PEPmasker, Flutter, Intrapulmonaire percussieventilatie (IPPV), Cough Assist,… . Ook patiënten met mucoviscidose of andere aandoeningen van het respiratoir systeem kunnen hiervoor bij ons terecht.

TypTien typcursus

Typtien is een speelse en kindvriendelijke manier om kinderen vanaf 8 jaar met fijnmotorische problemen, dyspraxie, DCD, dyslexie, ASS,… blind te leren typen. De leermethode is ontstaan vanuit de moeilijkheden die deze kinderen ervaren bij het schrijven. Ze schrijven vaak te traag en onnauwkeurig. Typen kan in deze gevallen een alternatief bieden wanneer bijvoorbeeld grotere tekstdelen moeten verwerkt worden. Met typen op zich oefen je langs de andere kant ook fijnmotorische handelingen die mekaar correct moeten opvolgen. TypTien focust op de motorische automatisatie van het typen door de verschillende zintuiglijke kanalen aan te spreken met kleuren, versjes en tekeningen. Uiteindelijk leert het kind om niet meer te letten op de positie van de letters, die vinden ze automatisch, maar om zich te concentreren op de inhoud van wat ze typen. Tempo is initieel niet van belang, dit volgt zodra de letters geautomatiseerd zijn. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan het leervermogen van elk kind, zodat de opbouw van de lesjes individueel wordt aangepast. Ouders worden betrokken als extra motivatie en steun, want van de kinderen wordt verwacht dat ze ook enkele keren per week thuis oefenen.